Name 6269 FYSISK: GÆLDSSTYRELSEN AUKTION TESLA & BMW (RANDERS)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 5/10/2021 - 6/8/2021
Location Myntevej 2
8920, DK Randers NV
Buyer Premium 16% (min. 150,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms
Description
Fra kataloget kan nævnes: Tesla Model S 85R & BMW 520D Campen Auktioner afholder fysisk auktion over 2 biler fra Gældsstyrelsen. AUKTIONSSTART: Auktionen starter tirsdag den 8. juni kl. 16.30 FORHÅNDSBUD: Det er muligt at forhåndsbyde på auktionen indtil søndag den 6. juni kl. 20.00 Bemærk at alle lots slutter på samme tid, så læg dine bud ind i god tid. EFTERSYN: Tirsdage kl. 9-15 og torsdage kl. 9-19, samt på auktionsdagen fra kl. 9 BETALING: Betaling skal ske via straksoverførsel på netbank. Husk dit NemID. Alle køb skal betales på dagen. AFHENTNING: Efter endt auktion vil der være udlevering til kl. 17.00 senest. ADRESSE: Myntevej 2, 8920, Randers NV Har du spørgsmål til auktionen så ring til: 2271 5555 Fakturaspørgsmål og lign. rettes til auktionskontoret på e-mail: mail@campenauktioner.dk eller på tlf.: 2271 5555 Campen Auktioner opfordrer vores kunder til at komme til eftersyn jvf. §4 i auktionsbetingelserne. Vedr. Covid-19 Pr. 1. marts er det igen muligt for alle vore kunder at komme til eftersyn, indlevering og udlevering på Campen Auktioners lokationer - man skal dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde 2 meters afstand, benytte mundbind eller visir samt spritte hænder. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Campen Auktioner. LM
Auction Terms & Conditions FYSISKE AUKTIONER Auktionsbetingelser 1. Registrering Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Dette kan enten ske online eller i indgangen på auktionsdagen. Endelig køberregistrering er betinget af forevisning af gyldig legitimation. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for købere bosiddende i Danmark). For at undgå misbrug skal bydernummeret afleveres til auktionskontoret, når De forlader auktionen. Hvis dette ikke sker opkræves et gebyr på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at deres bud er gældende på auktionen. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en byders byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel hos Campen Auktioner A/S. 2. Entré Entré til fysiske auktioner koster mellem 0 kr. og 500 kr. og inkluderer adgang, bydenummer, auktionskatalog og kuglepen. 3. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 4. Forhåndsbud Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man afgive et forhåndsbud. Dette kan ske på Campen Auktioner A/S' hjemmeside www.campenauktioner.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Forhåndsbud kan også gives på auktionsdagen enten pr. telefon eller på auktionskontoret. Campen Auktioner A/S byder på vegne af højeste forhåndsbud til denne enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt. Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. Eksempel: Er der budt 1000 kr. af forhåndsbyder, og bliver der budt 1000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i salen, som vinder. Vær opmærksom på, at forhåndsbuddet er bindende, og der ikke er fortrydelsesret. Kun den vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Købere, der benytter forhåndsbud, skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår. 5. Uoverensstemmelser vedrørende bud på fysiske auktioner Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionarius, om der skal finde et nyt opråb sted. Øvrige uoverensstemmelser vedrørende budgivningen skal tages med auktionslederen umiddelbart efter auktionen er slut. 6. Varernes stand Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer. Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Varerne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog og/eller på hjemmesiden er blot til identifikation af varen og kan ikke anvendes til vurdering af varernes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler, at alle interesserede kommer til eftersyn for at forvisse sig om en given varens stand. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal og der kan derfor være afvigelser på +/- 10 % ift. skønnet. 7. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen og ændre tidspunktet for auktionen. Endvidere forbeholder Campen Auktioner A/S sig retten til at lade auktionen gå om, pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art. 8. Paller og pallerammer Paller og pallerammer medfølger ikke. 9. Risikoen for varen Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko. 10. Handel på auktionsområdet Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Campen Auktioner A/S og pålægges salær i henhold til Campen Auktioner A/S' auktionsbetingelser. 11. Salær og gebyr Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 16 % af budsummen dog min. 100 kr. per enhed ved onlineauktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 3,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 16 % salær = 1160 kr. + 3,7 % deklarationsgebyr = 37 kr., i alt 1197 + 25 % moms = 1496,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. De hæfter herefter for det udestående auktionssalær. Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel, og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S' hjemmeside, www.campenauktioner.dk. 12. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. 13. Moms og udlændinge Købere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte varer er udført af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 14. Betaling Varer købt online betales ved bankoverførsel til 9860 0000291323 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21 Faktura modtages pr. mail og skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. Sker der ikke betaling inden betalingsfristens udløb, vil De modtage en betalingspåmindelse pr. mail. Manglende betaling efter betalingspåmindelse vil medføre en rykkerskrivelse med et rykkergebyr efter inkassolovens §10, stk. 3. Rykkergebyret udgør 100 DKR, hvortil erhvervskøbere vil blive pålagt 310 DKR i kompensationsgebyr. Deres byderkonto vil i denne forbindelse blive spærret, hvortil De mister retten til varerne. Der vil blive foretaget inddrivelse på den manglende betaling af auktionssalæret. Ved manglende betaling af rykkerskrivelsen efter 12 dage, fremsendes kravet til inkassobureau uden yderligere varsel, hvilket vil medføre øgede omkostninger for Dem. 15. Ejendomsrettens overgang Ejendomsretten til de købte varer overgår til Dem, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ved salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende, bliver registreringsattesten først udleveret til køber, når betalingen er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. 16. Udlevering Ingen varer må forlade auktionsområdet, før de er betalt. Derfor skal købsfaktura altid forevises ved udleveringen. 17. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S' anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 50 kr. pr. uge pr. vare/palle. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning. 18. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at købte varer opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 19. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 20. Fortrydelsesret Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner hverken for private eller erhvervsdrivende. Bilen kan ikke - når den har forladt kantstenen - tilbageleveres som følge af fortrydelsesretten, uanset standen 21. Særlig ansvarsfraskrivelse for konkursbo Såfremt det overdragne sælges af et konkursbo, som det er og forefindes og uden ansvar for mangler af nogen art for konkursboet, kurator og skifteretten. Køber er således ikke berettiget til at hæve handlen og har ikke krav på forholdsmæssigt afslag, erstatning eller lignende kompensation i anledning af, at der konstateres mangler af nogen art ved det overdragne. Der tages forbehold for tredjemands rettigheder i det overdragne, herunder ejendomsforbehold, idet det kan oplyses, at det ikke for nærværende er konkursboet bekendt, at der skulle være sådanne rettigheder. Såfremt der konstateres eventuelle tredjemandsrettigheder vedrørende det overdragne, herunder ejendomsret, ejendomsforbehold, tilbageholdsret og panteret, skal du på konkursboets anmodning udlevere de pågældende effekter til tredjemand uden at dette betyder et afslag eller anden regulering af auktionssummen. 22. Klage Så fremt du ønsker at klage over auktionen, skal du henvende dig til auktionslederen straks efter auktionen er slut. All auctions conducted by Campen Auktioner A/S are governed by Danish law. 1. Entrance fee Free entrance to the auction. 2. The auction premises All persons attending an auction are on the land and premises at their own risk. 3. Absentee bids If you are unable to attend the auction on the auction day, you may place an absentee bid. You can do so at Campen Auktioner A/S’ website www.campenauktioner.dk before the closing time stipulated for each auction. Absentee bids may also be submitted on the auction day either over the telephone or at the auction office on the auction day. Campen Auktioner A/S will then make a bid on behalf of the highest absentee bidder until such time that this bid either has won the auction or a higher bid has been placed. The bidder in the auction room will always have the right of first refusal. For instance: If an absentee bidder has made an online bid of DKK 1,000, and a bid of DKK 1,000 is made by a bidder at the live auction on the auction day, the bid submitted in the auction room will always win the auction. Please note that the bid is binding, and there is no cooling-off right. Only the winning bidder will be notified of the outcome by email or telephone, on the first working day after the auction at the latest. Absentee bidders should be aware of our collection and payment terms and conditions. 4. Discrepancies concerning bids If any disputes should arise during the auction as to the highest bid, the auctioneer has the discretion to decide whether to re-auction the lot. Any other disputes will be handled by the auction manager immediately after the closing of the auction. 5. State and condition of the goods All goods are sold “as is” without any kind of warranty, and complaints will not be considered. The auction manager, the auctioneer, the applicant and the Bankruptcy Court cannot be held liable and have no liability for operating defects, state and condition, legality, measurements, weight, dimensions, age and description of the goods. Campen Auktioner A/S conducts no operating ability tests or other examination of the goods. 6. Changes Campen Auktioner A/S disclaims liability for errors and omissions in the catalogue and in the addendum to the auction terms and conditions. 7. Pallets and pallet frames The sale does not include pallets and pallet frames. 8. The risk for the goods After the fall of the hammer, the risk for the goods passes to the buyer. 9. Transactions at the auction premises All transactions conducted at the auction premises must be registered with Campen Auktioner A/S and are subject to a buyer’s premium pursuant to Campen Auktioner A/S’ auction terms and conditions. 10. Buyer’s premium and fees A buyer’s premium of 15 % is charged on the hammer price (a minimum buyer’s premium per lot of DKK 150). VAT at a rate of plus 25 % is chargeable on sales to customers that are residents in Denmark. Moreover, a declaration fee of 2.7 % is chargeable on the hammer price. Example: A bid of DKK 1,000 + 15 % buyer’s premium = DKK 1,150 + 2.7 % declaration fee = DKK 27, totalling DKK 1,177 + 25 % VAT = DKK 1,471.25. VAT is not chargeable on the hammer price of certain goods. However, VAT is chargeable on the buyer’s premium and declaration fee. The buyer’s premium charged for online and special auctions may deviate from the above example as specifically indicated in the terms and conditions governing each individual auction and at Campen Auktioner A/S’ website, www.campenauktioner.dk. 11. VAT For goods eligible under the auctioneers’ margin scheme, VAT is charged only on the buyer’s premium and fees (e.g. private motor cars, caravans, antiques).The catalogue states or the auctioneer announces whether goods are exempt from VAT. For goods sold under the general VAT rules, VAT is chargeable on the hammer price, buyer’s premium and fees. 12. VAT and foreigners A buyer residing outside of Denmark must pay VAT but may obtain a VAT refund provided that the buyer within 14 days of the auction day provides proof of export. Upon receipt of such proof, Campen Auktioner A/S may issue an export invoice exclusive of VAT to the bidder. The VAT amount paid will then be reimbursed to the bidder, who will receive a credit note for the original invoice. 13. Payment The goods must be paid in cash or credit card on the auction day. If you pay by credit card and cheque, you are required to present photo ID. Maximum payment in cash is 50.000 DKK. Payment can also be made by bank transfer directly into our account. Bank transfer via IBAN / BIC/SWIFT is available to foreign buyers immediately after the auction. If you wish to make a bank transfer on the auction day, you are welcome to use our computers. 14. The passing of title to the goods Campen Auktioner A/S reserves the right to retain goods until payment has been registered in our account. In the event of payment by cheque or credit card, title to the goods does not pass to the buyer until the payment has been redeemed in cash. Sales condition of vehicles, cars, boats, motorcycles and the like, states that the registration certificate will be issued only after the money has been transferred and confirmed received at the bank account belonging Campen Auktioner A / S. 15. Claiming the goods No unpaid goods may leave the auction premises. Therefore, when claiming the goods, receipt of payment must be presented. 16. Collection Goods must be collected within the collection times stipulated unless otherwise agreed. Goods that have not been collected within the hours of collection will be removed at the buyer’s expense. Campen Auktioner A/S has the right at its discretion to sell uncollected goods by private treaty or voluntary auction. In both such instances, the sale will be conducted at the buyer’s account. The buyer is liable for any resulting losses but has no access to any potential profits. In the event of non-payment, collection proceedings will be initiated without further notice. The buyer must arrange for collection and dismantling/dismounting as directed by Campen Auktioner A/S. Any assistance rendered by Campen Auktioner A/S’ staff in the handling and loading of goods is at the buyer’s risk. Damage to the goods occurring in this connection will be for the buyer’s risk. In the event of damage to buildings, such buildings must be re-established. It is for the buyer to ensure that the dismantling of electricity, gas, water, heating and drains is undertaken in accordance with applicable rules and legislation. If an item bought is not collected within the time of collection, and no agreement for later collection has been made, an amount of DKK 100 will be charged per day per item/pallet. Furthermore, Campen Auktioner A/S may charge a handling fee. Uncollected goods to be brought to a disposal site will be handled at the buyer’s expense. 17. Use of goods Before using any items bought, the buyer is under an obligation to ensure that the material meets the statutory requirements. Furthermore, it is the buyer’s full responsibility to obtain from the relevant licence holder any licences required in order to use various software/patents etc. 18. Theft All incidents of theft will be reported to the police --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 9,950.00 200.00 DKR
9,950.01 - 19,950.00 500.00 DKR
19,950.01 - 49,950.00 1,000.00 DKR
49,950.01 - 99,950.00 2,000.00 DKR
99,950.01 - 499,950.00 5,000.00 DKR
499,950.01 - 999,950.00 10,000.00 DKR
999,950.01 - 9,999,999.99 25,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium 16% (min. 150,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms