Name 6500 NET: BREEDERS FOAL AUCTION 2021
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Online-Only Auction
Date(s) 8/1/2021 - 8/18/2021
Location Denmark
DK
Buyer Premium Without buyer´s fee - Ohne Käufergebühr
Description
ENGLISH VERSION: All prices are in EURO From the catalog can be mentioned: Filly by legendary Casall, Modern colt with top quality canter and balance, Charming and modern colt by the promising young holsteiner Corfu de la Vie END: Wednesday the 18th of August at 8.00 pm INSPECTION: For further information please contact Charlotte Schreiber at +45 2339 9596 or via horses@campenauktioner.dk Campen Auktioner encourages our customers to attend the inspection - see section 4 in the auction terms. PAYMENT: Please pay within 24 hours after received invoice PICK UP: For further information please contact Charlotte Schreiber at +45 2339 9596 or via horses@campenauktioner.dk ADDRESS: For further information please contact Charlotte Schreiber at +45 2339 9596 or via horses@campenauktioner.dk Questions about the foal/pick up - please contact auction agent Charlotte Schreiber at +45 2339 9596 or via horses@campenauktioner.dk The auction ends at the first catalog number. Then each numbers closes 120 seconds after each other. Last minute bids extend the bid time by 2 minutes. Winning bidders will be contacted and receive an email with the invoice the day after the auction ends. All purchases must be paid by banktransfer before pickup. Purchases can NOT be paid on pickup. DEUTSCH VERSION: Alle Preise sind in EURO Aus dem Katalog kann erwähnt werden: Filly by legendary Casall, Modern colt with top quality canter and balance, Charming and modern colt by the promising young holsteiner Corfu de la Vie AUKTIONSENDE: Mittwoch 18. August um 20:00 Uhr BESICHTIGUNG: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Charlotte Schreiber at + 45 2339 9596 oder via horses@campenauktioner.dk Campen Auktioner fordert seine Kunden auf sich die angebotenen Fohlen Abschnitt 4 der Auktionsbedingungen persönlich anzusehen. ABHOLUNG: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Charlotte Schreiber at + 45 2339 9596 oder via horses@campenauktioner.dk ADRESSE: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Charlotte Schreiber at + 45 2339 9596 oder via horses@campenauktioner.dk Bei Fragen bzgl des Fohlens oder der Abholung Kontaktieren Sie bitte Auktions Agentinn Charlotte Schreiber - Tele: +45 2339 9596 - horses@campenauktioner.dk CSH
Auction Terms & Conditions For english version - look below. Für Deutsch siehe unten. BREEDERS FOAL AUCTION - JUMPING FOALS (DENMARK) afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning. Ved tvist skal sagen til hver en tid afgøres ved en dansk domstol. ONLINE AUKTIONER 1. Registrering Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Køberregistrering er betinget af, at navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse oplyses. Faktura udstedes til køber med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. og evt. forlange depositum, hvilket skal indbetales straks efter anmodning. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en brugers byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel via Campen Auktioner A/S. De må ikke videregive eller afsløre Deres login eller adgangskoder til andre. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for tab som skyldes uberettiget brug af Deres konto. Ved køberregistrering accepterer De, at De ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vort website. Endvidere accepterer De, at De ikke vil foretage Dem nogen handlinger, der vil belaste vores systemer. De accepterer ved køberregistreringen, at De ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vort website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Campen Auktioner A/S. 2. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 3. Varernes stand Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand, og Campen Auktioner A/S er således alene formidler. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved det købte føl. Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken Campen Auktioner, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Ved en eventuel retssag tilkendes sælger retten til at opstalde føllet på egen adresse, indtil sagen er afgjort. Varerne kan være behæftet med fejl, se diverse informationer fra dyrlæge m.m. Campen Auktioner henstiller alle til at møde op til eftersyn af føllet. Campen Auktioner er ikke ansvarlig for mangler hos føllet eller evt. fejl i beskrivelsen af føllet i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af føllets stand. Campen Auktioner A/S anbefaler og opfordrer alle interesserede til at komme til eftersyn for at forvisse sig om føllets stand og egenskaber. Campen Auktioner A/S foretager ikke nogen kontrol af føllet. 4. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionen, eller lade auktionen gå om, hvis der er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art. 5. Risikoen for varen Fra auktionens afslutning overgår risikoen for de købte føl til køber. 6. Salær og gebyr Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 16 % af budsummen dog min. 100 kr. per enhed ved onlineauktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 3,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 16 % salær = 1160 kr. + 3,7 % deklarationsgebyr = 37 kr., i alt 1197 + 25 % moms = 1496,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. De hæfter herefter for det udestående auktionssalær og deklarationsgebyr. 7. Moms Der bliver beregnet moms af hammerslaget. Visse føl er undtaget for moms. De vil i kataloget blive betegnet som MOMSFRI. Her tillægges der kun moms af salær og deklarationsgebyr. 8. Moms og udlændinge Købere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra udleveringsdagen dokumenterer, at det købte føl er ført ud af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 9. Betaling Varer købt online betales ved bankoverførsel til 9860 0000291323 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21. Sker der ikke betaling inden 24 timer, vil sagen overgå til inkasso uden varsel. 10. Ejendomsrettens overgang Ejendomsretten til de købte varer overgår til Dem, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Sælger afholder udgifter vedr. opstaldning indtil føllet er 6 måneder gammelt. Alle andre udgifter vedrørende føllet står for købers regning efter hammerslag. Ønskes der opstaldning efter de 6 måneder aftales dette mellem køber og sælger. Alle udgifter vedr. DNA, bedækningsrater, brug af udenlandsk hingst samt indberetning står for sælgers regning. Ønsker De efter hammerslag sit føl forsikret, kan Campen Auktioner være behjælpelige med at sende dyrlægeattester til et eventuelt forsikringsselskab. Kontakt os på horses@campenauktioner.dk. 11. Udlevering Føllet betragtes som udleveret når betalingen er registreret. Ved fortrudt køb og tilbagelevering vil sælger kunne pålægges opstaldning på maksimalt 1500kr, pr. måned for opstaldning. 12. Afhentning Føllet kan tidligst afhentes når det er 6 mdr. gammel. Se under det enkelte katalognummer. Varer skal afhentes i det aftalte tidsrum sælger og køber imellem, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke afhentes i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S forbeholder sig endvidere at vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. De skal selv sørge for afhentning efter Campen Auktioner A/S' anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S samt sælger hjælper med håndtering og læsning, sker det for købers ansvar og risiko. Beskadigelse af føllet i forbindelse hermed er således alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning.. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, vil køber blive opkrævet opstaldningsgebyr indtil føllet er solgt til anden side. 13. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at det købte føl opfylder lovmæssige krav efter køb, mht. forsikring. 14. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 15. Fortrydelsesret Der ydes ikke fortrydelsesret, når købet sker som led i erhvervsmæssig virksomhed - alle købere på følauktionen køber på erhvervsmæssige vilkår. Ved FØL auktioner - anses sælger for at have føllet i sin besiddelse på vegne af Dem fra det tidspunkt, hvor Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. ENGLISH VERSION: BREEDERS FOAL AUCTION - JUMPING FOALS (DENMARK) held by Campen Auktioner A/S is held in accordance with Danish law. In case of dispute, the case must at any time be decided by a Danish court. ONLINE AUCTIONS 1. Registration To place a bid at the auction, you must first register as a customer. In order to register as a customer, you must state your name, address, telephone number and email address. Invoices are issued to the customer based on the information provided in connection with the customer registration. If the customer requests to amend this information after the auction closes, an administration fee of DKK 750 (plus VAT for bidders residing in Denmark) will be charged. Campen Auktioner A/S reserves the right to verify users upon registration, including telephone number, address, CVR no., etc. Campen Auktioner A/S may at any time and without reason suspend a user's bidder account and exclude the user from any further buying or selling via Campen Auktioner A/S. You cannot disclose or reveal your login or password to others. Campen Auktioner A/S is not liable for any loss caused by unauthorised use of your account or for purchases made in your name, if such purchase is due to insufficient protection of your login or password, or if you have not logged out of your user account with Campen Auktioner A/S. You are obliged to ensure that others do not have access to your bidder account, e.g. due to the fact that you have not logged out, and you are responsible for any loss resulting thereof. When registering as a customer you agree that you will not use any automatic or manual methods to copy or monitor our website. In addition, you agree that you will not take any action that will impose an excessive burden on our systems. When registering as a customer, you agree not to copy, mention, amend or make derivative products from our website without explicit written consent from Campen Auktioner A/S. 2. The auction premises All persons enter the auction premises at their own risk. 3. Condition of the goods Campen Auktioner A/S offers goods for sale on behalf of third parties, and Campen Auktioner A/S only acts as an intermediary. Thus, ownership of the foal sold by Campen Auktioner A/S belongs to a third party and not Campen Auktioner A/S, due to which Campen Auktioner A/S cannot be held responsible for any errors or defects etc. related to the foal purchased. Campen Auktions A/S cannot be held responsible for errors and omissions, etc. by the purchased foal. In addition, no liability of any kind may be claimed towards the auction house, the auctioneer, the applicant or the bankruptcy court. In the event of a trial, the seller is granted the right to lodge the foal at his own address until the case is settled. The foal may be defective, see various information from veterinarian etc. Campen Auktioner A/S recommends everyone to attend the inspection of the foal. Campen Auktioner A/S is not responsible for defects in the foal or any. error in the description of the foal in the directory. Photos in the catalog or on the website are for identification purposes only and cannot be used to assess the condition of the foal. Campen Auktioner A/S recommends and encourages all interested parties to come to the inspection to ascertain the foal's condition and properties. Campen Auktioner A/S does not control the health of the foal. 4. Amendments Campen Auktioner A/S disclaims liability for errors and omissions in the catalogue and in the terms and conditions of the auction. Campen Auktioner A/S reserves the right to remove goods from the auction, extend the auction or to repeat the auction in case of suspicion of misuse, errors, technical aspects, etc. Campen Auktioner A/S is not liable for any delays, interruptions or technical problems of any kind. 5. The risk for the goods From the end of the auction, the ownership and responsibility of the foals purchased passes to the buyer. 6. Premium and fees To the bid sum must be added an auction fee of 16% of the bid sum, however min. DKK 100 per unit at online auctions + 25% VAT on sales to customers living in Denmark. In addition, a declaration fee of 3.7% of the bid amount is calculated. Example: for bids of DKK 1,000 + 16% fee = DKK 1,160 + 3.7% declaration fee = DKK 37, a total of 1197 + 25% VAT = DKK 1496.25. Certain effects are exempt for VAT on the bid amount, but VAT must be paid on fees and declaration fees. In the event of non-timely payment of goods purchased at auction, the right to the goods is lost. They are then liable for the outstanding auction fee and declaration fee. 7. VAT VAT is chargeable on the bid amount. Certain foals are exempt from VAT. They will be referred to as "MOMSFRI" in the catalog. 8. VAT and foreigners A buyer residing outside Denmark must pay VAT but may obtain a VAT refund provided that the buyer within 14 days of the day of collection provides proof of export. Upon receipt of such proof, Campen Auktioner A/S will issue an export invoice exclusive of VAT to the buyer. The VAT amount paid will then be reimbursed to the buyer, who will receive a credit note for the original invoice. 9. Payment Goods purchased online are paid by bank transfer to 9860 0000291323 or via IBAN/SWIFT 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21. Invoice has to be payed as an immediate transfer within 24 hours after receiving the invoice. In case of non-payment of the invoice in the specific timeframe, the claim will be handed over to debt collection without notice. 10. Transfer of ownership Ownership of the goods passes to you when your payment has been registered in Campen Auktioner A/S' account. Campen Auktioner A/S reserves the right to retain goods until payment has been registered in our account. The seller incurs expenses for housing until the foal reaches the age of 6 months. All other expenses relating to the foal are borne by the buyer after the sale. If housing is desired after the 6 months, this is agreed between the buyer and the seller. All expenses related to DNA, coverage rates, use of foreign stallions and reporting are at the seller's expense. If you want your foal insured after sale, Campen Auktioner A/S can help send veterinary certificates to any insurance company. Contact us at horses@campenauktions.dk. 11. Delivery The foal is considered to be delivered when the payment is registered. In the event of a regretted purchase and return, the seller will be able to impose a maximum of DKK 1500 per dwelling. month for housing. 12. Pickup The foal can be picked up at the earliest when it is 6 months old. See the individual catalogue numbers. Goods must be collected during the agreed period of sale and purchase between, unless otherwise agreed. Items that are not collected during the delivery period are removed at the buyer's expense. Campen Auktioner A/S also reserves the right to choose to sell unsold items by hand or by voluntary auction. In both cases, the sale is at the buyer's expense, so that you are obliged to compensate the resulting loss without having access to the possible profits. You must arrange for collection themselves according to the instructions of Campen Auktioner A/S. If staff from Campen Auktioner A/S as well as the seller help with handling and loading, it is for the buyer's responsibility and risk. Damage to the foal in connection with this is thus only the buyer's risk. In the event of damage to buildings, these must be re-established at the buyer's expense. If a purchased item is not picked up within the delivery period and no subsequent pickup has been agreed, the buyer will be charged a housing fee until the foal is sold to another side. 13. Use of goods Before using the goods purchased, the buyer is fully responsible that the foal meet the statutory requirements. 14. Theft Any incidents of theft will be reported to the police. 15. Right of cancellation There is no right of cancellation when the purchase is made as part of commercial activities and all buyers on the foal auction buyes on terms identical too commercial customers. In case of FOAL and HORSE auctions, the seller is considered to have the foal in its possession on your behalf from the time when your payment has been registered in Campen Auktioner A/S' account. BEDINGUNGEN DEUTSCH: Die von Campen Auktioner A / S gehaltene BREEDERS FOAL AUCTION - JUMPING FOALS (DENMARK) wird nach dänischem Recht durchgeführt. Im Streitfall muss der Fall jederzeit von einem dänischen Gericht entschieden werden. ONLINE-AUKTIONEN 1. Registrierung Die Teilnahme an der Gebotsabgabe erfordert eine vorherige Registrierung des Käufers. Für die Käuferregistrierung sind die Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse notwendig. Die für den Käufer ausgestellten Rechnungen enthalten die von ihm bei der Käuferregistrierung angegebenen Daten. Wünscht der Käufer eine Änderung dieser Daten nach dem Zuschlag, wird ein Verwaltungszuschlag in Höhe von 750,- DKK (+ MwSt. für Bieter mit Wohnsitz in Dänemark) berechnet. Campen Auktioner A/G können jederzeit die Einzahlung eines Depositums als Voraussetzung dafür fordern, dass Ihr Gebot auf der Auktion geltend ist. Campen Auktioner A/G behalten sich das Recht vor, die Bieter bei der Registrierung zu kontrollieren - hierunter die Telefonnummer, die Adresse usw. Ausserdem müssen bei dem Kauf vonseiten einer Firma der Firmenname, die Registrierungsnummer /die CVR-Nummer sowie der Name der Kontaktperson hervorgehen. Die Campen Auktioner A/S kann jederzeit und ohne Begründung das Bieterkonto des Benutzers sperren und diesen vom weiteren Handel über die Campen Auktioner A/S ausschließen. Eine Weitergabe oder Bekanntgabe Ihres Logins oder Ihrer Passwörter an andere Personen ist untersagt. Die Campen Auktioner A/S ist weder für den Verlust durch unberechtigte Nutzung Ihres Kontos verantwortlich noch für den in Ihrem Namen erfolgten Kauf, sofern der Kauf durch fehlenden Schutz Ihres Logins, Ihrer Passwörter oder ein nicht erfolgtes Abmelden von Ihrem Benutzerkonto bei der Campen Auktioner A/S erfolgt ist. Sie sind dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass andere Personen keinen Zugang zu Ihrem Bieterkonto haben wie z.B. durch fehlendes Abmelden. Für dadurch eventuell entstandene Verluste kommen Sie auf. Bei der Käuferregistrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie keine Art von automatischer oder manueller Methode zum Kopieren oder Überwachen unserer Webseite nutzen werden. Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie keine Handlungen vornehmen werden, die unsere Systeme belasten. Bei der Käuferregistrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie keine Produkte unserer Webseite ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Campen Auktioner A/S kopieren, besprechen oder ändern bzw. davon abgeleitete Produkte herstellen werden. 2. Aufenthalt auf dem Besichtigungsgelände Jeglicher Aufenthalt auf dem Besichtigungsgelände erfolgt auf eigene Gefahr. 3. Zustand der Waren Die Campen Auktioner A/S bietet für Dritte Waren zum Verkauf an; somit ist die Campen Auktioner A/S lediglich Vermittler. Das Eigentumsrecht an den von der Campen Auktioner A/S verkauften Waren hat somit nicht die Campen Auktioner A/S, sondern Dritte. Die Campen Auktioner A/S haftet infolgedessen nicht für Fehler und Mängel u.dgl. bei gekauften Fohlen. Darüber hinaus kann keinerlei Haftung gegenüber dem Auktionshaus, dem Auktionator, dem Antragsteller oder dem Insolvenzgericht geltend gemacht werden. Im Falle eines Versuchs hat der Verkäufer das Recht, das Fohlen bis zur Beilegung des Falles an seiner eigenen Adresse einzureichen. Das Fohlen ist möglicherweise defekt, siehe verschiedene Informationen vom Tierarzt usw. Campen Auktioner A / S empfiehlt jedem, an der Inspektion des Fohlens teilzunehmen. Campen Auktioner A / S haftet nicht für Mängel am Fohlen oder anderen. Fehler in der Beschreibung des Fohlens im Verzeichnis. Fotos im Katalog oder auf der Website dienen nur zu Identifikationszwecken und können nicht zur Beurteilung des Zustands des Fohlens verwendet werden. Die Campen Auktioner A / S empfiehlt und ermutigt alle Interessenten, zur Inspektion zu kommen, um den Zustand und die Eigenschaften des Fohlens festzustellen. Campen Auktioner A / S kontrolliert nicht die Gesundheit des Fohlens. 4. Änderungen Irrtümer und Fehler im Katalog sowie in den Anhängen zu den Auktionsbedingungen sind vorbehalten. Die Campen Auktioner A/S behält sich das Recht vor, Waren von der Auktion zu entfernen, Auktionen zu verlängern oder Auktionen bei Verdacht auf Missbrauch, Fehler, technische Umstände oder Sonstiges zu wiederholen. Die Campen Auktioner A/S haftet nicht für Verzögerungen, Betriebsstörungen oder technische Probleme jeglicher Art. 5. Warenrisiko Mit Auktionsende tragen Sie das Risiko für die gekauften Waren. 6. Gebühren Zur Gebotssumme kommt eine Auktionsgebühr von 16% der Gebotssumme, jedoch min. 100 DKK pro Einheit bei Online-Auktionen + 25 % MwSt. auf Verkäufe an Kunden mit Wohnsitz in Dänemark. Zusätzlich wird eine Deklarationsgebühr von 3,7% der Gebotssumme berechnet. Beispiel: für Gebote von 1.000 DKK + 16% Gebühr = 1.160 DKK + 3,7% Deklarationsgebühr = 37 DKK, insgesamt 1197 + 25% MwSt. = 1496,25 DKK Bestimmte Effekte sind von der Mehrwertsteuer auf den Gebotsbetrag befreit, die Mehrwertsteuer muss jedoch auf Gebühren und Deklarationsgebühren entrichtet. Bei nicht fristgerechter Bezahlung der ersteigerten Ware erlischt das Recht an der Ware. Sie haften dann für die ausstehende Auktionsgebühr und Deklarationsgebühr. 7. Mehrwertsteuer Auf den Zuschlagspreis, wird Mehrwertsteuer erhoben. Bestimmte Fohlen sind von der Mehrwertsteuer befreit. Sie werden im Katalog als "MOMSFRI" bezeichnet. 8. Mehrwertsteuer bei Käufern aus dem Ausland Ein Käufer mit Wohnsitz außerhalb Dänemarks muss die Mehrwertsteuer zahlen, kann jedoch eine Mehrwertsteuerrückerstattung erhalten, sofern der Käufer innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag der Abholung einen Exportnachweis erbringt. Nach Erhalt eines solchen Nachweises kann Campen Auktioner A / S dem Käufer eine Exportrechnung ohne Mehrwertsteuer ausstellen. Der gezahlte Mehrwertsteuerbetrag wird dann dem Käufer erstattet, der eine Gutschrift für die Originalrechnung erhält. 9. Zahlung Online gekaufte Waren werden per Überweisung an 9860 0000291323 oder per IBAN / SWIFT [9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21 bezahlt. Die Rechnung muss innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt als sofortige Überweisung bezahlt werden. Bei Nichtzahlung der Rechnung bei Fälligkeit wird die Forderung ohne Vorankündigung an das Inkasso übergeben. 10. Eigentumsübergang Das Eigentum an der Ware geht auf Sie über, wenn Ihre Zahlung auf dem Konto von Campen Auktioner A / S registriert wurde. Campen Auktioner A / S behält sich das Recht vor, Waren zurückzuhalten, bis die Zahlung auf unserem Konto registriert wurde. Dem Verkäufer entstehen Unterkunftkosten, bis das Fohlen 6 Monate alt ist. Alle anderen mit dem Fohlen verbundenen Kosten trägt der Käufer nach dem Verkauf. Wenn nach 6 Monaten eine Unterkunft gewünscht wird, wird dies zwischen dem Käufer und dem Verkäufer vereinbart. Alle Kosten im Zusammenhang mit DNA, Deckraten, Einsatz ausländischer Hengste und Berichterstattung gehen zu Lasten des Verkäufers. Wenn Sie möchten, dass Ihr Fohlen nach dem Verkauf versichert ist, kann Campen Auktioner A / S Ihnen helfen, Veterinärzertifikate an jede Versicherungsgesellschaft zu senden. Kontaktieren Sie uns unter hors@campenauktions.dk. 11. Lieferung Das Fohlen gilt als geliefert, wenn die Zahlung registriert ist. Im Falle eines bedauerlichen Kaufs und einer bedauerlichen Rückgabe kann der Verkäufer maximal 1500 DKK pro Monat für die Unterbringung erhalten. 12. Abholung Das Fohlen kann frühestens im Alter von 6 Monaten abgeholt werden. Siehe die einzelnen Katalognummern. Sofern nicht anders vereinbart, muss die Ware während des vereinbarten Kauf- und Verkaufszeitraums zwischen abgeholt werden. Artikel, die während der Lieferzeit nicht abgeholt werden, werden auf Kosten des Käufers entfernt. Campen Auktioner A / S behält sich außerdem das Recht vor, nicht verkaufte Artikel von Hand oder freiwillig zu versteigern. In beiden Fällen erfolgt der Verkauf auf Kosten des Käufers, so dass er verpflichtet ist, den daraus resultierenden Verlust zu kompensieren, ohne Zugang zu den möglichen Gewinnen zu haben. Sie müssen die Abholung selbst gemäß den Anweisungen von Campen Auktioner A / S veranlassen. Wenn Mitarbeiter von Campen Auktioner A / S sowie der Verkäufer bei der Handhabung und Verladung helfen, liegt dies in der Verantwortung und dem Risiko des Käufers. Eine damit verbundene Beschädigung des Fohlens ist somit nur das Risiko des Käufers. Im Falle von Gebäudeschäden müssen diese auf Kosten des Käufers wiederhergestellt werden. Wenn ein gekaufter Artikel nicht innerhalb der Lieferfrist abgeholt wird und keine spätere Abholung vereinbart wurde, wird dem Käufer eine Wohngebühr berechnet, bis das Fohlen an eine andere Seite verkauft wird. 13. Verwendung von Waren Vor Verwendung der gekauften Ware trägt der Käufer die volle Verantwortung dafür, dass das Fohlen die gesetzlichen Anforderungen erfüllt 14. Diebstahl Jeder Diebstahl wird angezeigt. 15. Rücktrittsrecht Erfolgt der Kauf im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit, wird kein Rücktrittsrecht gewährt. Bei FOHLEN- und PFERDEAUKTIONEN gilt der Verkäufer als in Ihrem Namen im Besitz des Fohlens ab dem Zeitpunkt, zu dem Ihre Zahlung auf dem Konto der Campen Auktioner A/S eingegangen ist. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 4,950.00 200.00 EUR
4,950.01 - 9,999,999.99 500.00 EUR
Currency EUR
Buyer Premium Without buyer´s fee - Ohne Käufergebühr
ENGLISH: Pickup. The foal can be picked up at the earliest when it is 6 months old. See the individual catalogue numbers. Goods must be collected during the agreed period of sale and purchase between, unless otherwise agreed. Items that are not collected during the delivery period are removed at the buyer's expense. Campen Auktioner A/S also reserves the right to choose to sell unsold items by hand or by voluntary auction. In both cases, the sale is at the buyer's expense, so that it is obliged to compensate the resulting loss without having access to the possible profits. They must arrange for collection themselves according to the instructions of Campen Auktioner A/S. If staff from Campen Auktioner A/S as well as the seller help with handling and loading, it is for the buyer's responsibility and risk. Damage to the foal in connection with this is thus only the buyer's risk. In the event of damage to buildings, these must be re-established at the buyer's expense. If a purchased item is not picked up within the delivery period and no subsequent pickup has been agreed, the buyer will be charged a housing fee until the foal is sold to another side. DEUTSCH: Abholung. Das Fohlen kann frühestens im Alter von 6 Monaten abgeholt werden. Siehe die einzelnen Katalognummern. Sofern nicht anders vereinbart, muss die Ware während des vereinbarten Kauf- und Verkaufszeitraums zwischen abgeholt werden. Artikel, die während der Lieferzeit nicht abgeholt werden, werden auf Kosten des Käufers entfernt. Campen Auktioner A / S behält sich außerdem das Recht vor, nicht verkaufte Artikel von Hand oder freiwillig zu versteigern. In beiden Fällen erfolgt der Verkauf auf Kosten des Käufers, so dass er verpflichtet ist, den daraus resultierenden Verlust zu kompensieren, ohne Zugang zu den möglichen Gewinnen zu haben. Sie müssen die Abholung selbst gemäß den Anweisungen von Campen Auktioner A / S veranlassen. Wenn Mitarbeiter von Campen Auktioner A / S sowie der Verkäufer bei der Handhabung und Verladung helfen, liegt dies in der Verantwortung und dem Risiko des Käufers. Eine damit verbundene Beschädigung des Fohlens ist somit nur das Risiko des Käufers. Im Falle von Gebäudeschäden müssen diese auf Kosten des Käufers wiederhergestellt werden. Wenn ein gekaufter Artikel nicht innerhalb der Lieferfrist abgeholt wird und keine spätere Abholung vereinbart wurde, wird dem Käufer eine Wohngebühr berechnet, bis das Fohlen an eine andere Seite verkauft wird.