Name 7500 FYSISK: SPECIALKØRETØJER (RANDERS)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 2/24/2022 - 4/30/2022
Location Myntevej 2
8920, DK Randers NV
Buyer Premium 16% (min. 150,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms
Description
Fysisk auktion over specialbiler, knallerter, motorcykler og meget mere. TILMELDINGER MODTAGES LØBENDE OG SENEST MANDAG DEN 25. APRIL Tilmelding af effekter kan ske via salg@campenauktioner.dk eller på tlf: 2271 5555 AUKTIONSSTART: Auktionen starter lørdag den 30. april kl. 13.00 FORHÅNDSBUD: Det er muligt at forhåndsbyde på auktionen indtil torsdag den 28. april kl. 20.00 Bemærk at alle katalognumre slutter på samme tid, så læg dine bud ind i god tid. EFTERSYN: Tirsdage kl. 9-15 og torsdage kl. 9-19 samt på auktionsdagen fra kl. 11.00 BETALING: Betaling skal ske via straksoverførsel på netbank. Husk dit NemID. Alle køb skal betales på dagen. AFHENTNING: Efter endt auktion vil der være udlevering i op til en time efter sidste hammerslag. Der er også mulighed for afhentning efter aftale tirsdag den 3. maj kl. 9-15 og torsdag den 5. maj kl. 9-19. Dette aftales på auktionsdagen. ADRESSE: Myntevej 2, 8920 Randers NV Har du spørgsmål til auktionen så ring til: 2271 5555 Fakturaspørgsmål og lign. rettes til auktionskontoret på e-mail: mail@campenauktioner.dk eller på tlf.: 2271 5555 COVID-19 Vi henstiller til at vi passer på hinanden, og tager de nødvendige hensyn. Derfor har vi sørget for håndsprit og god plads mellem stolene, så det er sikkert for alle at komme til auktion. Vel mødt lørdag den 30. april. Skulle du være forhindret I at deltage, er du meget velkommen til at tilmelde dig som telefonbyder på 2271 5555 eller via mail@campenauktioner.dk senest kl. 12.00 fredag den 29. april. Campen Auktioner opfordrer vores kunder til at komme til eftersyn jvf. §4 i auktionsbetingelserne.
Auction Terms & Conditions FYSISKE AUKTIONER Auktionsbetingelser 1. Registrering Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Dette kan enten ske online eller i indgangen på auktionsdagen. Endelig køberregistrering kan være betinget af forevisning af gyldig legitimation. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for købere bosiddende i Danmark). For at undgå misbrug skal bydernummeret afleveres til auktionskontoret, når De forlader auktionen. Hvis dette ikke sker opkræves et gebyr på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at deres bud er gældende på auktionen. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en byders byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel hos Campen Auktioner A/S. 2. Entré Gratis entré. 3. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 4. Forhåndsbud Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man afgive et forhåndsbud. Dette kan ske på Campen Auktioner A/S' hjemmeside www.campenauktioner.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Forhåndsbud kan også gives på auktionsdagen enten pr. telefon eller på auktionskontoret. Campen Auktioner A/S byder på vegne af højeste forhåndsbud til denne enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt. Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. Eksempel: Er der budt 1000 kr. af forhåndsbyder, og bliver der budt 1000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i salen, som vinder. Vær opmærksom på, at forhåndsbuddet er bindende, og der ikke er fortrydelsesret. Kun den vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Købere, der benytter forhåndsbud, skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår. 5. Uoverensstemmelser vedrørende bud på fysiske auktioner Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionarius, om der skal finde et nyt opråb sted. Øvrige uoverensstemmelser vedrørende budgivningen skal tages med auktionslederen umiddelbart efter auktionen er slut. 6. Varernes stand Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer. Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Varerne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog og/eller på hjemmesiden er blot til identifikation af varen og kan ikke anvendes til vurdering af varernes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler, at alle interesserede kommer til eftersyn for at forvisse sig om en given varens stand. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal og der kan derfor være afvigelser på +/- 10 % ift. skønnet. 7. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen og ændre tidspunktet for auktionen. Endvidere forbeholder Campen Auktioner A/S sig retten til at lade auktionen gå om, pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art. 8. Paller og pallerammer Paller og pallerammer medfølger ikke. 9. Risikoen for varen Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko. 10. Handel på auktionsområdet Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Campen Auktioner A/S og pålægges salær i henhold til Campen Auktioner A/S' auktionsbetingelser. 11. Salær og gebyr Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 16 % af budsummen dog min. 150 kr. per enhed ved fysiske auktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 3,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 16 % salær = 1160 kr. + 3,7 % deklarationsgebyr = 37 kr., i alt 1197 + 25 % moms = 1496,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. De hæfter herefter for det udestående auktionssalær. Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel, og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S' hjemmeside, www.campenauktioner.dk. 12. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. 13. Moms og udlændinge Købere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte varer er udført af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 14. Betaling Der betales ved bankoverførsel til 9860 0000291323 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21 eller kontant på selve auktionsdagen, dog maksimalt kr,- 19.999. De kan også betales med visa/mastercard op til Deres individuelle beløbsgrænse. Vi gør opmærksom på, at beløbsgrænsen for dankort er 4.000 kr. Faktura modtages i auktionssalen og pr. mail. Faktura modtages pr. mail og skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. Sker der ikke betaling inden betalingsfristens udløb, vil De modtage en betalingspåmindelse pr. mail. Manglende betaling efter betalingspåmindelse vil medføre en rykkerskrivelse med et rykkergebyr efter inkassolovens §10, stk. 3. Rykkergebyret udgør 100 DKR, hvortil erhvervskøbere vil blive pålagt 310 DKR i kompensationsgebyr. Deres byderkonto vil i denne forbindelse blive spærret, hvortil De mister retten til varerne. Der vil blive foretaget inddrivelse på den manglende betaling af auktionssalæret. Ved manglende betaling af rykkerskrivelsen efter 12 dage, fremsendes kravet til inkassobureau uden yderligere varsel, hvilket vil medføre øgede omkostninger for Dem. 15. Ejendomsrettens overgang Ejendomsretten til de købte varer overgår til Dem, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ved salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende, bliver registreringsattesten først udleveret til køber, når betalingen er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. 16. Udlevering Ingen varer må forlade auktionsområdet, før de er betalt. Derfor skal købsfaktura altid forevises ved udleveringen. 17. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S' anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 50 kr. pr. uge pr. vare/palle. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning. 18. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at købte varer opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 19. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 20. Fortrydelsesret Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner hverken for private eller erhvervsdrivende. En bil kan ikke - når den har forladt kantstenen - tilbageleveres som følge af fortrydelsesretten, uanset standen. 21. Særlig ansvarsfraskrivelse for konkursbo Såfremt det overdragne sælges af et konkursbo, som det er og forefindes og uden ansvar for mangler af nogen art for konkursboet, kurator og skifteretten. Køber er således ikke berettiget til at hæve handlen og har ikke krav på forholdsmæssigt afslag, erstatning eller lignende kompensation i anledning af, at der konstateres mangler af nogen art ved det overdragne. Der tages forbehold for tredjemands rettigheder i det overdragne, herunder ejendomsforbehold, idet det kan oplyses, at det ikke for nærværende er konkursboet bekendt, at der skulle være sådanne rettigheder. Såfremt der konstateres eventuelle tredjemandsrettigheder vedrørende det overdragne, herunder ejendomsret, ejendomsforbehold, tilbageholdsret og panteret, skal du på konkursboets anmodning udlevere de pågældende effekter til tredjemand uden at dette betyder et afslag eller anden regulering af auktionssummen. 22. Klage Så fremt du ønsker at klage over auktionen, skal du henvende dig til auktionslederen straks efter auktionen er slut. All auctions conducted by Campen Auktioner A/S are governed by Danish law. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 9,950.00 200.00 DKR
9,950.01 - 19,950.00 500.00 DKR
19,950.01 - 49,950.00 1,000.00 DKR
49,950.01 - 99,950.00 2,000.00 DKR
99,950.01 - 499,950.00 5,000.00 DKR
499,950.01 - 999,950.00 10,000.00 DKR
999,950.01 - 9,999,999.99 25,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium 16% (min. 150,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms